Onderstaand de algemene voorwaarden van LIEK Sociale media diensten, gevestigd in Nijkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 63835843.

De algemene voorwaarden zijn telkens van toepassing indien er gebruikt wordt gemaakt van mijn werkzaamheden/diensten.

Artikel 1: Toepasbaarheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten/werkzaamheden die LIEK Sociale media diensten aanbiedt. Er kan alleen van worden afgeweken indien LIEK Sociale media diensten dit schriftelijk heeft bevestigd.

1.2 Wanneer er van de algemene voorwaarden wordt afgeweken en dit schriftelijk is bevestigd door LIEK Sociale media diensten, dan geldt dit alleen voor de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 2: Voorstellen

2.1 Alle voorstellen zijn vrijblijvend, tenzij anders in het voorstel staat vermeld of op een andere manier schriftelijk is bevestigd. Verder zijn alle aanbiedingen/prijzen op het voorstel 14 dagen geldig, tenzij anders op het voorstel staat vermeld.

2.2 Voorstellen dienen om te komen tot een overeenkomst. De overeenkomst kan gelijk zijn aan het door de partijen getekende voorstel, of door het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst gebaseerd op het voorstel.

2.3 Indien een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld, zal het laatste voorstel als uitgangspunt dienen.

2.4 Aanbiedingen of voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Prijzen en leveringen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is aangegeven door LIEK Sociale media diensten. Alle prijzen zullen te allen tijde duidelijk blijken uit het getekende voorstel dan wel overeenkomst.

3.2 LIEK Sociale media diensten bepaalt de prijs op basis van het uurtarief, de aan de opdracht gewerkte uren en de voor de uitvoering van de opdracht eventuele gemaakte kosten. LIEK Sociale media diensten declareert ook de reistijd, indien op locatie wordt afgesproken. Bovendien worden de gereden kilometers in rekening gebracht.

Artikel 4: Betalingen

4.1 De opdrachtgever dient de facturen van LIEK Sociale media diensten binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2 LIEK Sociale media diensten is gerechtigd om periodiek te factureren, dat wil zeggen per opdracht of per tijdsperiode, in de regel zal dit per maand zijn.

4.3 De opdrachtgever dient op eerste verzoek van LIEK Sociale media diensten de kosten voor advertenties vooruit te betalen.

4.4 De opdrachtgever is te allen tijden verplicht om de vergoedingen te betalen overeenkomstig de opdrachtomschrijving en of de begroting/het voorstel, ongeacht of tot verveelvoudiging overgegaan wordt of niet. Uitgangspunt is dat vergoeding in het getekende voorstel dan wel overeenkomst staat vermeld.

4.5 Alle betalingen dienen op de bankrekening van LIEK Sociale media diensten te worden overgemaakt.

4.6 Indien van toepassing zal elke betaling eerst in mindering worden gebracht op nog uitstaande rente en kosten van deze opdrachtgever en vervolgens in mindering gebracht worden op de oudste factuur, ongeacht eventuele door de opdrachtgever vermelde factuurnummers of factuuromschrijvingen.

4.7 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij -zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist- een rente over het factuurbedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten zijn.

4.8 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en/of niet tijdig betaalde facturen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de desbetreffende facturen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.9 Mocht de opdrachtgever in verzuim zijn, dan houdt LIEK Sociale media diensten zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is LIEK Sociale media diensten gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van LIEK Sociale media diensten om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Opdrachten en wijzigingen

5.1 Een opdracht wordt uitsluitend door LIEK Sociale media diensten aanvaard na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op het voorstel dan wel overeenkomst, per post of per e-mail.

5.2 Wijzigingen in de opdracht nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever aan LIEK Sociale media diensten te worden meegedeeld, dit ter beoordeling van LIEK Sociale media diensten. Wijzigingen in de opdracht dienen altijd schriftelijk plaats te vinden.

5.3 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste, dan wel ten gunste van de opdrachtgever. Dit zal schriftelijk en tijdig worden vastgelegd.

5.4 Ingeval van wijzigingen in de opdrachtstelling of ingeval het doel van de opdracht wegens overmacht van de zijde van de opdrachtgever niet meer door kan gaan, zal de opdrachtgever LIEK Sociale media diensten een schadeloosstelling dienen te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten, conform het getekende voorstel dan wel de overeenkomst. Indien de opdrachtgever de geleverde dienst afkeurt en onwillig is om aan LIEK Sociale media diensten een nadere kans te bieden, dient de opdrachtgever LIEK Sociale media diensten een schadeloosstelling te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten.

5.5 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door LIEK Sociale media diensten buiten haar rekening en risico wordt overschreden.

5.6 LIEK Sociale media diensten heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, als:

  • buiten toedoen of nalaten van LIEK Sociale media diensten de overeengekomen dienst niet tot stand komt of wordt goedgekeurd.
  • de opdrachtgever in gebreke is en in gebreke blijft met nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze of andere overeenkomsten met LIEK Sociale media diensten.

Mocht één van deze gevallen zich voordoen dan heeft LIEK Sociale media diensten het recht op vergoeding van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en de gemaakte kosten zulks onverminderd het recht om daadwerkelijk schade te vorderen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde zaken, zoals de diensten, producten en goederen, blijven het eigendom van LIEK Sociale media diensten totdat alle facturen voortvloeiende uit die opdracht zijn betaald.

6.2 De opdrachtgever verplicht zich geen zaken te vervreemden, dan wel anderszins het bezit hierover te verliezen, waarop nog het voornoemde eigendomsvoorbehoud ligt.

Artikel 7: Opschorting, staking en ontbinding

7.1 LIEK Sociale media diensten is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel te staken indien de opdrachtgever de betalingscondities zoals in deze algemene voorwaarden vermeld dan wel anderszins overeengekomen, niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

7.2 Daarnaast is LIEK Sociale media diensten gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden in het geval dat de opdrachtgever niet, of niet tijdig behoorlijk haar verplichtingen nakomt dan wel in geval van faillissement, surseance of anderszins beëindiging c.q. stillegging van de opdrachtgever.

7.3 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

7.4 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarboven is LIEK Sociale media diensten alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door LIEK Sociale media diensten gederfde inkomen.

Artikel 8: Levertijden

8.1 LIEK Sociale media diensten zal er te allen tijden naar streven om de aangegeven levertijden na te komen. Deze gelden echter slechts bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 LIEK Sociale media diensten neemt ten aanzien van de aangegeven levertijden geen enkele garantie op zich en niet-tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 LIEK Sociale media diensten draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan LIEK Sociale media diensten ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens waarvan voor LIEK Sociale media diensten kenbaar is dat deze als vertrouwelijk dienen te worden behandeld.

9.2 LIEK Sociale media diensten werkt conform de nieuwe regels AVG.

9.3 LIEK Sociale media diensten werkt conform het privacyreglement. Het privacyreglement wordt op de website vermeld.

Artikel 10: Klachtenafhandeling

10.1 Over zichtbare gebreken dient door de opdrachtgever direct nadat LIEK Sociale media diensten de door hem verrichte werkzaamheden/diensten aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen 8 dagen na het verschijnen in een communicatiemedium, schriftelijk te worden gereclameerd.

10.2 Over onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden doch tenminste 14 dagen na aflevering, dan wel voorlegging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever.

10.3 Reclamaties omtrent facturen dienen binnen 14 dagen na de datum van verzending van de facturen schriftelijk bij LIEK Sociale media diensten te worden ingediend. De betalingstermijn wordt echter ten gevolge van dergelijke reclamatie niet opgeschort.

10.4 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.

10.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van LIEK Sociale media diensten beslissend.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

11.1 De opdrachtgever vrijwaart LIEK Sociale media diensten tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake juistheid en de feitelijke inhoud alsmede de rechten van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Eén en ander laat onverlet de gebruikelijke zorgplicht van LIEK Sociale media diensten.

11.2 Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid door LIEK Sociale media diensten ter zake wordt erkend, zal deze uitsluitend te zijner keuze hetzij een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde hetzij het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is LIEK Sociale media diensten nimmer verplicht.

11.3 De aansprakelijkheid van LIEK Sociale media diensten voor enige schade welke hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door het bedrijf geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de beloning verminderd met de door LIEK Sociale media diensten gemaakte kosten voor personeel en derden. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

11.4 LIEK Sociale media diensten is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, gegevens, die het bedrijf voor, door of namens zijn opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

11.5 LIEK Sociale media diensten is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerd bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een afgesloten verzekering.

Artikel 12: Aansprakelijkheid m.b.t. digitale uitingen, digitale media en data

12.1 Indien de aan LIEK Sociale media diensten verstrekte opdracht, de ontwikkeling, gebruik, ontwerp van software dan wel andere digitale uitingen betreft of wanneer LIEK Sociale media diensten uitingen ontwikkelt waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde systemen en/of software inclusief digitale mediadragers, in de ruimste zin des woords, accepteert LIEK Sociale media diensten hiervoor, mede gezien de ondoorzichtigheid van de huidige wet en jurisprudentie op het gebied van internet en andere digitale uitingen en gezien het ontbreken van historische ervaring met digitale data en media, geen enkele aansprakelijkheid. Onder digitale uitingen worden ook internet en multimediaproducties begrepen. Indien de opdrachtgever hiervan wenst af te wijken dient dit separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

12.2 Een door LIEK Sociale media diensten geaccepteerde opdracht is slechts een inspanningsverbintenis en zal door LIEK Sociale media diensten dus naar beste kunnen worden uitgevoerd zonder dat een bepaald resultaat gegarandeerd wordt.

12.3 LIEK Sociale media diensten houdt een archief bij van haar digitale bestanden en producties. Dit is slechts een eenzijdige inspanningsverbintenis waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Van de digitale producties worden back-ups gemaakt. Deze digitale bestanden worden 7 jaar lang bewaard. Een en ander betekent dat een opdrachtgever, indien hij een herdruk wenst dan wel op andere wijze van deze archiefbestanden gebruik wenst te maken, van LIEK Sociale media diensten kan verlangen dat gebruik gemaakt wordt van bovengenoemde gearchiveerde bestanden. Het is echter aan de beoordeling van LIEK Sociale media diensten voorbehouden of deze bestanden voor de gewenste toepassing nog over de vereiste kwaliteit beschikken. Op grond van het bovenstaande is LIEK Sociale media diensten dan ook niet aansprakelijk voor de archivering en houdbaarheid van digitale bestanden en producties.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

13.1 Conform de bepalingen in de auteurswet 1912 blijven alle producties, (in welke vorm dan ook) in opdracht gemaakt van opdrachtgever het geestelijk eigendom van LIEK Sociale media diensten.

13.2 De opdrachtgever en LIEK Sociale media diensten zijn vrij om het werkstuk of een enkel verveelvoudigd exemplaar te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie alsmede voor de expositie van dit werkstuk en kunnen daarbij elkaars naam vermelden. Dit echter niet eerder dan wanneer het werkstuk of de eerste verveelvoudiging ervan openbaar is gemaakt (daartoe behoren ook de voorpublicaties en nulnummers) en niet buiten de door de overeenkomst gestelde grenzen met betrekking tot gebruik, oplage en verspreidingsgebied.

13.3 LIEK Sociale media diensten is niet aansprakelijk indien het ontwerp of de daarna vervaardigde verveelvoudiging, dan wel licentie of het toepassen of gebruik van het ontwerp, inbreuk zal maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, merkenrecht, octrooirecht van een derde dat onbekend was voor of ten tijde van de levering van het ontwerp (en de werktekeningen).

13.4 Teksten en afbeeldingen die door de opdrachtgever worden verstrekt, dienen door de opdrachtgever op authenticiteit te worden gecontroleerd en mogen niet in strijd zijn met enig recht van een derde. Opdrachtgever is hiervoor volledig aansprakelijk.

13.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde, dan wel tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

13.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke toestemming van LIEK Sociale media diensten.

Artikel 14: Overdracht en plichten

14.1 LIEK Sociale media diensten heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij opdrachtgever schriftelijk aangeeft dit niet te willen.

14.2 In de situatie dat de (relevante) activiteit(en) van de onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook, wordt samen gebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft nakoming van de bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 15: Overmacht

15.1 In geval LIEK Sociale media diensten door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat LIEK Sociale media diensten tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop LIEK Sociale media diensten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LIEK Sociale media diensten niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LIEK Sociale media diensten of van derden, ziekte van de medewerker van LIEK Sociale media diensten, die belast is met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen. LIEK Sociale media diensten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat LIEK Sociale media diensten haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3 LIEK Sociale media diensten kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan tien dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voor zover LIEK Sociale media diensten ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LIEK Sociale media diensten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15.5 In geval van overmacht zal LIEK Sociale media diensten zich naar redelijkheid inspannen om opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 16: Rechtskeuze

16.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.